Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị ký cam kết giữa Giám đốc Sở Xây dựng với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021 của Sở Xây dựng

Hội nghị ký cam kết giữa Giám đốc Sở Xây dựng với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2021 của Sở Xây dựng


Ngày 08/9/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD- Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

10/09/2021 | 04:19 PM

Ngày 08/9/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD- Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện