Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nghe Sở Xây dựng báo cáo một số đồ án quy hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nghe Sở Xây dựng báo cáo một số đồ án quy hoạch


  • 20 năm tái lập tỉnh

Thông báo