Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức thực tập PACC hướng dẫn tự thực tập PACC năm 2018

Sở Xây dựng tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức thực tập PACC hướng dẫn tự thực tập PACC năm 2018