Một số văn bản về quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Một số văn bản về quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

10/02/2014

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành một số văn bản liên quan đến quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cụ thể:

- Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 03/08/2007 V/v Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 V/v Phân công và phân cấp quản lý hoạt động chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/05/2012 V/v Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 Ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/05/2013 Về việc tăng cường quản lý hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 13/08/2013 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

Văn bản chi tiết xem và tải về tại mục Văn bản điều hành.

Các tin đã đưa ngày: