Hoạt động xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 15 - năm2020) (22/09/2020)

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 15 - năm2020)

Cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng năm 2020 (22/09/2020)

Cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng năm 2020

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 14 - năm2020) (18/09/2020)

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 14 - năm2020)

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 13 - năm2020) (28/08/2020)

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 12 - năm2020)

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 12 - năm2020) (28/08/2020)

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 12 - năm2020)

Quyết định số 150/QĐ-SXD-CCHN ngày 22/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh vĩnh phúc v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 10 năm 2020) (10/07/2020)

Quyết định số 150/QĐ-SXD-CCHN ngày 22/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh vĩnh phúc v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 10 năm 2020)

Thông báo tra cứu năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trên các trang website điện tử (10/07/2020)

Thông báo số 2474/TB-SXD ngày 10/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc v/v tra cứu năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 11 năm 2020) (07/07/2020)

Quyết định số 159/QĐ-SXD-CCHN ngày 06/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 11 năm 2020)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 9 năm 2020) (06/07/2020)

Quyết định số 141/QĐ-SXD-CCHN ngày 08/6/2020 v/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Tổ chức (Đợt 9 năm 2020)
Các tin đã đưa ngày: