Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng

04/04/2019

Ngày 29/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 621/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng tài liệu hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương để có cách hiểu đúng, thống nhất về Chỉ số Cấp phép xây dựng. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Tài liệu phân tích về Chỉ số Cấp phép xây dựng và một số định hướng cải thiện cho Việt Nam. Bộ Xây dựng xin gửi tài liệu hướng dẫn này tới Quý cơ quan để tham khảo. Ngoài ra, trong thời gian qua, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã xây dựng Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; đồng thời, trên thực tế đã triển khai thực hiện song song các thủ tục trong lĩnh vực  xây dựng và các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy để giảm thời gian cấp phép xây dựng, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Bộ Xây dựng xin gửi Quy chế phối hợp này để các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tham khảo, xây dựng Quy chế phối hợp cũng như triển khai các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, các nhiệm vụ liên quan khác.

Bản điện tử của các tài liệu nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

 

 

Các tin đã đưa ngày: