Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Sở Xây dựng v/v Thanh tra các dự án ĐTXD công trình do UBND phường Đồng Tâm làm chủ đầu tư - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Sở Xây dựng v/v Thanh tra các dự án ĐTXD công trình do UBND phường Đồng Tâm làm chủ đầu tư

04/08/2021

- Căn cứ Kế hoạch Thanh tra năm 2021 của Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 09/7/2021;

- Ngày 27 tháng 7 năm 2021, Giám đốc Sở Xây dựng ký Quyết định số 96/QĐ-SXD v/v Thanh tra các dự án ĐTXD xây dựng công trình do UBND phường Đồng Tâm làm Chủ đầu tư (có file kèm theo).

Các tin đã đưa ngày: