Xin ý kiến Dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

20/08/2021

Thực hiện văn bản số 5901/UBND-CN2 ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v thực hiện phân cấp quản lý trật tự xây dựng;

Sở Xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có file kèm theo).

Đề nghị các Quý cơ quan cho ý kiến tham gia bằng văn bản về nội dung dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn bản tham gia ý kiến nội dung dự thảo, đề nghị các Quý cơ quan gửi về Sở Xây dựng trước ngày 6/9/2021 để tổng hợp.

Các tin đã đưa ngày: