Giới thiệu chung - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Giới thiệu chung

29/07/2016

SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC

Trụ sở
Địa chỉ: Số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862584 - Fax: 0211.3842640 - Email: soxd@vinhphuc.gov.vn

 

 LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG

Phó Giám đốc phụ trách Sở: Nguyễn Văn Chiến

Điện thoại: 0211.3712578

Địa chỉ mail: chiennv@vinhphuc.gov.vn

Phụ trách chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Sở Xây dựng; Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư;

- Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; kế hoạch, đầu tư; quy hoạch phát triển ngành;

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ;

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí;

- Tài chính, Kế hoạch phát triển ngành;

- Thi đua - khen thưởng và kỷ luật; quy chế dân chủ cơ sở; quân sự, quốc phòng, an ninh, chính trị nội bộ của cơ quan;

- Quản lý kỹ thuật xây dựng, chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý, chỉ đạo công tác giám định tư pháp; giám định chất lượng công trình xây dựng; Dự án đầu tư xây dựng của Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, Thanh tra; Phòng Quy hoạch-Kiến trúc; Viện Quy hoạch xây dựng.

Phó Giám đốc: Phan Thế Huy

Điện thoại: 0211.3862966

Địa chỉ mail: huypt@vinhphuc.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực phát triển đô thị;

- Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); Dịch vụ công;

- Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn: Tiến độ, chất lượng các dự án, công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình do Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản thực hiện;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Phó Giám đốc phụ trách Sở phân công.

Phó Giám đốc: Trần Quang Ngọc

Điện thoại: 0211.3716036

Địa chỉ mail: NgocTQ@vinhphuc.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc phụ trách Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác pháp chế;

- Công tác hành chính văn phòng;

- Cấp phép xây dựng các công trình theo phân cấp;

- Công tác khoa học công nghệ; Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Công tác quản lý hoạt động và điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng (bao gồm cả nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài);

- Xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; quản lý năng lực hoạt động của các đơn vị hành nghề xây dựng;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình do Phòng Quản lý Xây dựng thực hiện;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành;

- Quản lý đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị xây dựng; định mức đơn giá xây dựng cơ bản; công tác báo cáo thống kê các chỉ tiêu ngành xây dựng, chỉ số giá xây dựng; chất lượng sản phẩm xây dựng; an toàn lao động trong xây dựng.

- Công tác an toàn lao động, môi trường trong xây dựng; công tác bảo trì, bảo hành công trình xây dựng;

- Công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; Quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS - XD) trên địa bàn tỉnh.

- Chế độ chính sách trong đầu tư xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quản lý vật liệu xây dựng;

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình do Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng thực hiện;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Chi cục Giám định Xây dựng  (Bao gồm cả Trung tâm Giám định Xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng); Phòng Quản lý Xây dựng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Phó Giám đốc phụ trách Sở phân công.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: