Danh mục câu hỏi - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dưng

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc hỏi Bộ Xây dung về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Gửi bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc Ngày 30/09/2013

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Bộ Xây dựng trả lời về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dưng

BỘ XÂY DỰNG

         Số : 2583 /BXD-KTXD

V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng  12 năm 2013

 

Kính gửi :  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

         

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1509/SKHĐT-TĐ ngày 10/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dưng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5, Điều 2 Thông tư số 08/2010/TT-BXD  ngày 29/7/2010 thì việc điều chỉnh  giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng.

Trường hợp nêu tại văn bản số 1509/SKHĐT-TĐ, hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá, trong đó có quy định giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp: “Các đơn giá mà chủ đầu tư và nhà thầu đồng ý xem xét, điều chỉnh lại sau khoảng thời gian nhất định kể từ ngày thực hiện hợp đồng”. Vì vậy, việc điều chỉnh giá vật liệu trong hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp các bên chưa thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải đàm phán, thống nhất về phạm vi điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh cho phù hợp với tính chất công việc trong hợp đồng.

2. Đối với khối lượng công việc có giá trị tương ứng với giá trị tiền tạm ứng thì không được điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, máy trong hợp đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh phúc căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận :

THỨ TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

 

 

(đã ký)

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời bởi Ngày 03/12/2013