Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2021
(Từ ngày: 13/09/2021 - Đến ngày: 19/09/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 13/09/2021
Thứ ba 14/09/2021
Thứ tư 15/09/2021
Thứ năm 16/09/2021
Thứ sáu 17/09/2021
Thứ bảy 18/09/2021
Chủ nhật 19/09/2021