Lịch làm việc của cán bộ Sở tư pháp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lịch làm việc của lãnh đạo sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 10 năm 2021
(Từ ngày: 01/03/2021 - Đến ngày: 07/03/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 01/03/2021
Thứ ba 02/03/2021
Thứ tư 03/03/2021
Thứ năm 04/03/2021
Thứ sáu 05/03/2021
Thứ bảy 06/03/2021
Chủ nhật 07/03/2021