Báo cáo - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020 (24/07/2018)

Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngành xây dựng (17/07/2018)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngành xây dựng

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (30/05/2018)

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018 (13/03/2018)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018

Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (21/11/2017)

Báo cáo, Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PT-KT-XH nam 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 ngành xây dựng (20/10/2017)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PT-KT-XH nam 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 ngành xây dựng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017 (08/03/2017)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (10/01/2017)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 (23/12/2016)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017
Các tin đã đưa ngày: