TRÍCH BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 – PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA SỞ XÂY DỰNG - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

TRÍCH BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 – PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA SỞ XÂY DỰNG

20/09/2013

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC               
SỞ XÂY DỰNG
________

Số: 2438/SXD-BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

TRÍCH BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012 – PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012

I. Về quản lý nhà nước:

1- Công tác xây dựng văn bản QPPL và tuyên truyền giáo dục pháp luật:

- Soạn thảo quy định của UBND tỉnh về thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án KĐTM, khu nhà ở và chức năng đô thị được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ NSNN trên địa bàn tỉnh.

- Soạn thảo và trình UBND tỉnh  ban hành Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 về tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Dự thảo và trình UBND tỉnh  ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 9/4/2012 V/v phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt địa điểm công trình xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đất ở, giảm giá nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.     

- Soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 5/9/2012 Về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn NSNN, để thay thế Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh cho phù hợp với quản lý chi phí.

- Soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành văn bản số 5811/UBND-CN1 ngày 27/11/2012 chỉ đạo các Sở, ngành và các đơn vị về thu thập báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng theo Thông tư số 05/2012/TT-BXD và Thông tư số 06/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2- Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính:

Thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép thầu xây dựng, cấp giấy chứng nhận văn phòng điều hành cho các tổ chức nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt nam, cấp Hướng tuyến công trình Hạ tầng, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng, cấp Chứng chỉ Quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ và đồ án QHXD, giới thiệu địa điểm, cấp Giấy phép XD; cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng và hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, Chứng chỉ Môi giới Bất động sản.

3- Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch:

3.1. Về lập quy hoạch:

- Sở Xây dựng đã hướng dẫn các huyện, thị, thành phố và chỉ đạo các đơn vị tư vấn thực hiện lập được nhiều đồ án quy hoạch; đặc biệt là đối với 2 đơn vị hoạt động sự nghiệp thuộc Sở, đã thực hiện khảo sát địa hình để lập QH phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ cho 60 dự án với diện tích  21.876,6 ha.

- Đối với đồ án QHXD trọng điểm của tỉnh:

+ Tổ chức lập đồ án QHXD vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ; đồ án đã được lấy ý kiến tham gia của các địa phương, các Sở ngành đã báo cáo Ban thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/9/2012, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố QH và bàn giao hồ sơ cho địa phương ngày 27/11/2012.

+ Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ khu liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố quy hoạch tại địa phương.

+ Phối hợp với Hội KTS Việt Nam tổ chức thi tuyển Quốc tế và công bố kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc ; hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập QHPK Khu đô thị đại học để ký hợp đồng với tư vấn NiK Ken Sekkei-Nhật Bản. Đôn đốc hướng dẫn tư vấn thực hiện báo cáo các nội dung nghiên cứu theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

+ Đôn đốc Nhà đầu tư Bitexco cùng đơn vị tư vấn thực hiện công tác khảo sát đánh giá hiện trạng và xây dựng ý tưởng quy hoạch phân khu B1- Khu đô thị sinh thái-hồ điều hòa thuộc khu vực huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc và đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy ngày 12/9/2012; tiếp tục hướng dẫn Bitexco hoàn thiện thủ tục lập nhiệm vụ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

+ Lập phương án danh mục các quy hoạch phân khu theo QHC xây dựng đô thị Vĩnh Phúc trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 03/8/2012...

+ Tập trung chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh phúc thực hiện lập điều chỉnh QHCT 1/200 Khu trung tâm lễ hội Tây Thiên; QHCT 1/500 Khu vực Bảo Tháp và điều chỉnh QHCT 1/500 Khu trung tâm lễ hội Tây Thiên giai đoạn I trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố QH. Tổ chức cắm mốc giới thực địa và QHCT điều chỉnh mốc giới kè hồ Đầm Vạc.

+ Đôn đốc đơn vị tư vấn xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc đã báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2012 làm cơ sở xin ý kiến thoả thuận của BXD trước khi trình UBND phê duyệt.

+ Phối hợp các địa phương thống nhất các vị trí lập quy hoạch Khu đất cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê đất xây dựng văn phòng làm việc, cơ sở kinh doanh dịch vụ; đôn đốc Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm giám sát triển khai khảo sát lập địa điểm, lập nhiệm vụ, hồ sơ quy hoạch trình duyệt.

+ Lập phương án QHPK theo QHC xây dựng đô thị Vĩnh Phúc ; kế hoạch, triển khai khảo sát địa hình các khu vực thực hiện quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc.

+ Phối hợp với các địa phương thống nhất lập các vị trí lập quy hoạch khu đất cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê đất xây dựng văn phòng làm việc, cơ sở kinh doanh dịch vụ ; đôn đốc các đơn vị tư vấn triển khai khảo sát lập địa điểm, lập NVQH trình duyệt.

- Tập trung triển khai lập QHCT 1/500 KCN Tam Dương II-giai đoạn 1 trình UBND tỉnh phê duyệt ; QHCT 1/500 KCN Lập Thạch II.

- Thẩm định và trình UBND tỉnh 61 nhiệm vụ khảo sát và NVQH với quy mô 34.010 ha; 76 đồ án QHXD (quy mô 5.815,7 ha) ; thỏa thuận 24 NVQH (quy mô 2,32 ha) và 15 đồ án QHXD (quy mô 24,01 ha) gửi các huyện, thị phê duyệt theo thẩm quyền.

- Giới thiệu địa điểm và trình UBND tỉnh phê duyệt 151 địa điểm với tổng diện tích 4.577,5 ha, thoả thuận gửi các địa phương 32 địa điểm với diện tích 26,35 ha để thực hiện các công trình theo QHXD nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

3.2. Về công tác quản lý kiến trúc quy hoạch:

- Cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch cho 64 dự án.

- Cấp phép xây dựng 65 công trình.

- Tổ chức đi kiểm tra thực địa tại các khu CN; cụm KTXH; dọc trục Quốc lộ 2A, 2B, 2C và các trục đường tỉnh lộ về thực hiện xây dựng công trình theo CCQH; giấy phép XD và theo quy hoạch được duyệt. Kết quả kiểm tra đã kịp thời xử lý và chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân vi phạm về xây dựng trái phép và sai phép.

4- Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật:

- Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt hướng tuyến các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: 14 công trình điện; 03 công trình đường giao thông; 03 công trình cấp thoát nước.

- Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

- Tổng hợp về hiện trạng môi trường đô thị và sử dụng năng lượng, báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ.

- Xây dựng thiết kế –dự toán mẫu rãnh thoát nước, nước thải nông thôn và Hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang nhân dân để triển khai theo cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015. 

- Triển khai các đồ án quy hoạch về HTKT:

+ QH đấu nối các điểm đường tỉnh vào đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

+ Triển khai QH quản lý chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

5- Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, quản lý Kinh tế xây dựng và thẩm định thiết kế-dự toán

5.1. Về công tác quản lý hoạt động xây dựng :

- Cấp GP thầu cho 02 nhà thầu nước ngoài và xác nhận văn phòng điều hành công trình cho 01 nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Tỉnh.

- Thẩm định thiết kế cơ sở+Báo cáo KTKT được 111 dự án.

- Thẩm định 135 hồ sơ nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình, với giá trị chủ đầu tư trình 58,3 tỷ đồng, giá trị được thẩm định là 40,42 tỷ đồng, giảm 17,9 tỷ đồng, chiếm 30,7%.

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán là 38 công trình.

+ Giá trị dự toán chủ đầu tư trình 552,15 tỷ đồng ;

+ Giá trị dự toán được thẩm định  514,8 tỷ đồng

+ Giá trị dự toán giảm sau khi thẩm định là 37,35 tỷ đồng, chiếm  6,8%.

- Kiểm tra đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với UBND tỉnh xử lý các đơn vị tư vấn vi phạm khi tham gia hoạt động xây dựng.

5.2. Công tác Quản lý kinh tế xây dựng:

- Phối hợp với Sở Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng quý IV/2011 và các quý trong năm 2012. Tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư lập và quản lý giá xây dựng công trình, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của một số chủ đầu tư sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia xác định giá thuê đất, thuê mặt nước cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính Phủ, giá đất thương phẩm của một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

6- Công tác Quản lý nhà và Phát triển đô thị:

6.1. Công tác quản lý nhà ở và công sở.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình nhà ở thu nhập thấp; về tình hình nhà ở học sinh, sinh viên ; về tình hình nhà ở cho Công nhân, thống kê số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới.

- Tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/QĐ-TTg. Báo cáo Bộ Xây dựng số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015. Thống kê số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2010-2015.

- Tình hình giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực thành thị, nhà ở người nghèo ở nông thôn, nhà ở cho công nhân, học sinh sinh viên:

+ Về Nhà ở cho người thu nhập thấp ở khu vực thành thị.Trên địa bàn tỉnh có 02 dự án Nhà ở thu nhập thấp của Công ty CP Vinaconex Xuân Mai, Công ty CP ĐTXD Bảo Quân đang triển khai thực hiện; tổng diện tích đất hơn 8ha, diện tích sàn 69185m2; số người đáp ứng 2352 người.

+ Về Nhà ở học sinh, Sinh viên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 04 dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ gồm Ký túc xá Trường Đại học Công nghệ GTVT, ĐHSP2, Cao đẳng KTKT, Cao đẳng Vĩnh Phúc với tổng diện tích đất 1,6104 ha; tổng diện tích sàn 35976 m2, đáp ứng 3954 Sinh viên. Đối với dự án ký túc xá Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã đưa vào sử dụng; dự án ký túc xá Trường Đại học Công nghệ GTVT, ĐHSP2, Cao đẳng KTKT đang chuẩn bị đưa vào sử dụng.

+ Về Nhà ở cho Công nhân ở các khu công nghiệp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có hai dự án nhà ở cho công nhân thuê là của Công ty CP ĐTXD Bảo Quân và Công ty Hon Da; tổng diện tích đất trên 1,81ha, diện tích sàn 56000 m2; đáp ứng khoảng 5200 công nhân.

6.2. Công tác phát triển đô thị.

- Triển khai tổ chức xây dựng Chương trình Phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

- Đề xuất công nhận chủ đầu tư :             14 Dự án Khu nhà ở

- Thẩm định chấp thuận đầu tư dự án :    03  Dự án Khu nhà ở

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị.

- Đăng tải thông tin các dự án đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư lên Báo Đầu thầu, cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc.

7- Công tác quản lý chất lượng xây dựng và phát triển vật liệu xây dựng:

- Triển khai kiểm tra sự tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục ĐTXDCB các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch;

- Cung cấp số liệu điều tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng gửi Bộ Xây dựng;

- Tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

8- Công tác quản lý xây dựng ở cấp huyện:

- Công tác quản lý QH và XD của các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tích cực phối hợp với các Sở ngành hướng dẫn và đôn đốc các xã triển khai lập các đồ án QHXD nông thôn mới.

- Một số huyện thị đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh kiểm tra việc xây dựng theo QH trên các trục giao thông chính, đường phố chính. Điển hình là thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo đã thực hiện kiểm tra và xử lý 200 trường hợp xây dựng sai phép.

- Các phòng Quản lý Đô thị; phòng Công thương cấp huyện nhìn chung tham mưu tích cực cho UBND cấp huyện lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thi công, giám sát thi công theo đúng trình tự, thủ tục, đúng pháp luật quy định.

- Các Ban QLDA thuộc cấp huyện thực hiện tốt chức năng giúp chủ đầu tư quản lý đầu tư, việc thực hiện các thủ tục xây dựng đã có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý chất lượng xây dựng được chú trọng.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD):

1- Giá trị sản xuất kinh doanh:

- Giá trị SXKD đạt 73,22 tỷ đồng (bằng 110,3% so với KH năm 2012, tăng 5% so với cùng kỳ).

- Doanh thu đạt 42,3 tỷ đồng (bằng 126 % so với KH năm 2012, tăng 5,7% so với cùng kỳ).

- Nộp NS đạt 4,23 tỷ đồng (bằng 126% so với KH năm 2012, tăng 3% so với cùng kỳ).

- Mức lương trung bình hàng tháng đạt 4.675.000 đ/người/tháng (tăng 25% so với cùng kỳ).

2- Hoạt động của các Ban Quản lý dự án:

- Đang triển khai các dự án được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Dự án đường trục chính và hạ tầng kỹ thuật trung tâm văn hoá lễ hội Tây Thiên.

+ Dự án đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên.

+ Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội – Lào cai đã có văn bản tạm dừng thực hiện dự án.

+ Dự án đường nối từ đường Kim Ngọc- Đầm Vạc - Quốc Lộ 2 tránh Vĩnh Yên, dự án đã được phê duyệt và bàn giao hồ sơ cho UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện dự án. Tiếp tục hoàn thành Dự án Công viên quảng trường Tỉnh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

1- Công tác xây dựng văn bản QPPL và tuyên truyền và giáo dục pháp luật về xây dựng:

- Hoàn thiện dự thảo các văn bản QPPL đã soạn thảo để trình UBND tỉnh ban hành thực hiện.

- Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng cho các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.  

2- Về cải cách thủ tục hành chính:

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đơn giản thủ tục hành chính đồng thời kiến nghị, sửa đổi các văn bản QPPL cho phù hợp với thực tế và thực hiện tốt Quy chế một cửa trên 11 lĩnh vực.

3- Về quy hoạch xây dựng:

- Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn được giao triển khai các đồ án quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ.

- Đôn đốc tư vấn NiK Ken Sekkei-Nhật Bản lập để trình duyệt QHPK Khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc; lập kế hoạch và triển khai thực hiện các QHPK theo QHC đô thị Vĩnh Phúc trên cơ sở danh mục phân khu được UBND tỉnh phê duyệt. Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung Quy chế quản lý QHKT đô thị Vĩnh Phúc để báo cáo UBND tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

- Tập trung triển khai lập QHC 09 đô thị, hướng dẫn các huyện lập và trình duyệt đề án nâng cấp đô thị lại V theo kế hoạch 2013-2015 nâng cấp lên thị trấn (theo QHXD vùng tỉnh và chương trình tổng thể PT đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050)

- Xây dựng quy định phân cấp, quy chế phối hợp trong việc CPXD, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng.

4- Về hạ tầng kỹ thuật:

- Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt QH đấu nối các điểm đường tỉnh vào Quốc lộ và QH quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan để triển khai các dự án cấp nước, thoát nước thành phố Vĩnh Yên; cải tạo lưới điện của thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên.

5- Về quản lý hoạt động xây dựng và quản lý kinh tế xây dựng:

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm: lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, thi công xây dựng, nghiệm thu (về khối lượng, chất lượng), bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

- Tiếp tục hướng dẫn và kiểm tra các chủ đầu tư trong việc lập và quản lý giá xây dựng công trình, đồng thời công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng + chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh để các đơn vị có liên quan tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

6- Công tác Quản lý nhà và Phát triển đô thị:

- Tăng cường công tác kiểm tra các nhà ở công sở, nhà vắng chủ. Đề xuất các biện pháp quản lý, cải tạo nhà ở.

- Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở học sinh, sinh viên, tổng kết chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ 167. Đề xuất các dự án nhà ở học sinh, sinh viên đưa vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ.

- Hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

7- Về quản lý chất lượng xây dựng và phát triển vật liệu xây dựng:

- Tiếp tục triển khai kiểm tra sự tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục ĐTXDCB các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được duyệt;

- Rà soát, lập danh sách các công trình đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì.

- Tăng cường công tác thanh tra về trật tự xây dựng; thanh tra về quản lý sử dụng khai thác đất san nền, khai thác đất làm gạch ngói, khai thác cát-đá-sỏi.

8- Đối với Ban Quản lý dự án:

Tiếp tục triển khai các dự án được UBND tỉnh giao do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Đặc biệt là các dự án trọng điểm phục vụ tuần văn hoá du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013 như: Đường trục chính và hạ tầng kỹ thuật trung tâm văn hoá lễ hội Tây Thiên, Dự án Công viên quảng trường Tỉnh.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

đã ký)

 

 

Nguyễn Đạm

 

Các tin đã đưa ngày: