Báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh uỷ về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh uỷ về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025

06/11/2018

Báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh uỷ về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025

 

Các tin đã đưa ngày: