Thống kê báo cáo - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc
Báo cáo

Báo cáo việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019

15/11/2018 | 02:23 PM

Báo cáo việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019