Thống kê báo cáo - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc
Báo cáo

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

30/05/2018 | 07:32 AM

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo