Quyết định Công bố chỉ số giá Xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/04/2019)

Quyết định Công bố chỉ số giá Xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/04/2019)

Tăng cường Quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Áp dụng thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (11/04/2019)

Áp dụng thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (08/04/2019)

Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (02/04/2019)

Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Quyết định 147/QĐ-BXD ngày 07/03/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. (02/04/2019)

Quyết định 147/QĐ-BXD ngày 07/03/2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức (22/03/2019)

Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức

Công bố giá vật liệu tháng 01+02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (18/03/2019)

Công bố giá vật liệu tháng 01+02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng tải các công việc liên quan đến tổ chức họp trên Webiste của Sở (04/03/2019)

Đăng tải các công việc liên quan đến tổ chức họp trên Webiste của Sở

Quyết định số 69/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018. (22/02/2019)

Quyết định số 69/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018.
Các tin đã đưa ngày: