Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức (22/03/2019)

Thông báo công khai đăng tải năng lực HĐXD của các tổ chức

Công bố giá vật liệu tháng 01+02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (18/03/2019)

Công bố giá vật liệu tháng 01+02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng tải các công việc liên quan đến tổ chức họp trên Webiste của Sở (04/03/2019)

Đăng tải các công việc liên quan đến tổ chức họp trên Webiste của Sở

Quyết định số 69/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018. (22/02/2019)

Quyết định số 69/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018.

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 55/CTr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 (12/02/2019)

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 55/CTr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Kế hoạch rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (12/02/2019)

Kế hoạch rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Công bố Bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (01/02/2019)

Công bố Bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

QĐ phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh VP (30/01/2019)

QĐ phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Sở, Ban, Ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh VP

Phát động phong trào thi đua năm 2019 (30/01/2019)

Phát động phong trào thi đua năm 2019

QĐ Công bố công khai dự toán thu; chi nhân sách nhà nước năm 2019 (29/01/2019)

QĐ Công bố công khai dự toán thu; chi nhân sách nhà nước năm 2019
Các tin đã đưa ngày: