Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (05/01/2019)

Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng (02/01/2019)

Ké hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch tiếp công dân năm 2019 (02/01/2019)

Kế hoạch tiếp công dân năm 2019

Thông báo việc phân công công tác Lãnh Đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc (28/12/2018)

Thông báo việc phân công công tác Lãnh Đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

Tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng "Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" (12/12/2018)

Tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng "Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á - Thái Bình Dương"

Công bố giá vật liệu tháng VLXD tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (12/12/2018)

Công bố giá vật liệu tháng VLXD tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định công bố và nội dung bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (12/12/2018)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định công bố và nội dung bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/11/2018)

Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định dự án, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (26/11/2018)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định dự án, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07,08,09 và Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (20/11/2018)

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07,08,09 và Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: