Tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng "Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" (12/12/2018)

Tham gia Lễ công bố Bảng xếp hạng "Thương hiệu xây dựng uy tín khu vực Châu Á - Thái Bình Dương"

Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/11/2018)

Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định dự án, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (26/11/2018)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định dự án, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07,08,09 và Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (20/11/2018)

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 07,08,09 và Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh uỷ về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025 (06/11/2018)

Báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh uỷ về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 (30/10/2018)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và kế hoạch số 105-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập chung xây dựng đội ngũ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/10/2018)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 10 năm 2018 (16/10/2018)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 10 năm 2018

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 10 năm 2018 (16/10/2018)

Quyết định cấp chứng chỉ năng lực HĐXD đối với tổ chức tháng 10 năm 2018

Thông báo Kế quả thi tuyển Viên chức năm 2018 (12/10/2018)

Thông báo Kế quả thi tuyển Viên chức năm 2018
Các tin đã đưa ngày: