Hội thảo về Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội thảo về Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn

02/10/2013

Chiều 3/10/2013, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị Hội thảo về Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Thành phần:

  + Lãnh đạo Sở

  + Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn.

  + Lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng; Trung tâm giám sát và kiểm định chất lượng xây dựng.

Nội dung:

- Thảo luận về

  + Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  + Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ XD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  + Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ XD quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

- Tham gia dự thảo Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian: Từ 13h30 ngày 03/10/2013.

Địa điểm: Hội trường tầng 1.

 

Các tin đã đưa ngày: