Thông báo về việc phân công công tác Lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông báo về việc phân công công tác Lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

10/10/2013

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Số :  2166  /TB-SXD

Vĩnh Phúc, ngày   08   tháng  10   năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công công tác Lãnh đạo Sở Xây dựng Vĩnh Phúc

 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày19/6/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc”;

Sau khi đã thống nhất trong Ban Giám đốc, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở như sau:

 

1. Ông Phạm Hoàng Anh - Giám đốc Sở:

-Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động chung của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Sở trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 -Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quản lý thiết kế kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng; kế hoạch, đầu tư; quy hoạch phát triển ngành; công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, chính trị nội bộ của cơ quan; công tác tài chính; công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí; công tác thanh, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo; công tác pháp chế; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy chế dân chủ cơ sở; công tác Thi đua, khen thưởng;

-Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, Thanh tra, Pháp chế, Phòng Quy hoạch-kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng.

 

2. Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở:

 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:

 Công tác khoa học công  nghệ; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật; công tác quản lý chất lượng công trình; công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS - XD) trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý vật liệu xây dựng, công tác thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; công tác giám định sự cố công trình xây dựng;

-Trực tiếp phụ trách: Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Phòng Chất lượng công trình và VLXD; Ban quản lý dự án hạ tầng và đô thị mới, Ban quản lý dự án xử lý chất thải rắn, Trung tâm Giám sát & kiểm định chất lượng xây dựng.

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công.

 

3. Ông Đàm Đình Hiên - Phó Giám đốc Sở:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; quản lý đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị xây dựng; công tác báo cáo thống kê các chỉ tiêu ngành xây dựng; công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; công tác quản lý hoạt động xây dựng về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả nhà thầu nước ngoài, tổ chức tư vấn nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngoài); công tác trật tự xây dựng đô thị, an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong xây dựng; công tác phát triển đô thị; nhà ở, công sở; kinh doanh bất động sản;

-Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế xây dựng- tổng hợp, Phòng Hoạt động xây dựng, Phòng Nhà và phát triển đô thị;

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công.

 

Thông báo này được thực hiện kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Thông báo số 140/TB-SXD ngày 23/01/2013 của Sở Xây dựng. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế Giám đốc Sở sẽ điều chỉnh việc phân công cho phù hợp, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thống nhất, thuận lợi và hiệu quả.

 

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

 

 

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

-TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh (b/c);

-Bộ Xây dựng (b/c);                                                  

-Các Ban đảng ; các Sở, ban ngành trong tỉnh ;

-UBND các huyện (thành, thị);

-Ban GĐ Sở;

-Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở

-Phòng Công thương, Phòng Quản lý đô thị

các huyện, thành, thị ;

-Lưu: VT,VP.

 

Phạm Hoàng Anh

(ĐÃ KÝ)

 

Các tin đã đưa ngày: