Về việc báo cáo việc xoá bỏ các lò gạch thủ công và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Về việc báo cáo việc xoá bỏ các lò gạch thủ công và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

28/11/2013

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ XÂY DỰNG

Số: 2707/SXD-QLCL

Về báo cáo việc xoá bỏ các lò gạch thủ công và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 11  năm 2013

 

 

Kính gửi:

 - Các Sở, ban, ngành;

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã;

 - UBND các xã, phường, thị trấn (báo cáo UBND cấp huyện để tổng hợp);

 - Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư các công trình xây dựng có sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v “ Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung ”;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 3657/UBND-CN1 ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh v/v triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng chính phủ; Văn bản số 86/HD- SXD ngày 15/01/2013 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng;

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng (báo cáo định kỳ hàng năm):

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện việc xoá bỏ các lò gạch theo nội dung Mục 1 Văn bản số 3657/UBND-CN1 ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh (gửi kèm văn bản này);

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã và Ban QL các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo hiện trạng, tình hình đầu tư và tình hình sản xuất, tiêu thụ của các cơ sở sản xuất gạch xây;

3. Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư các công trình có sử dụng vốn NSNN báo cáo tình hình sử dụng vật liệu không nung đối với các công trình do mình đầu tư (bao gồm: chủng loại vật liệu xây không nung, số lượng sử dụng và tỷ lệ sử dụng % trên tổng số vật liệu xây sử dụng cho công trình);

4. Các vướng mắc, khó khăn, bất cập….và các kiến nghị, đề xuất liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng.

Các báo cáo bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12/12/2013 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

 Trân trọng cảm ơn ./.

 

 

Nơi nhận :

-Như trên;

-UBND tỉnh (b/c);

-UBND cấp huyện

thông báo cho UBND cấp xã;

-GĐ Sở (b/c);

-Phòng KTXDTH;

-Website SXD;

-Lưu VT-QLCL.

(hvp -……..b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến

 

Các tin đã đưa ngày: