Về việc kiểm định cột tháp anten truyền thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Về việc kiểm định cột tháp anten truyền thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

28/11/2013

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ XÂY DỰNG

Số: 2727/SXD-QLCL

Về việc kiểm định cột tháp anten truyền thông trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

 

Kính gửi:

 - Các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông;

Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Đài PTTH tỉnh;

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã;

 - Chủ sử dụng các cột anten tryền thông trên

địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại nội dung văn bản số 6645/UBND-CN1 ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh và Văn bản số 2379/BXD- GĐ ngày 11/11/2013 của Bộ Xây dựng v/v kiểm định cột tháp anten truyền thông (được phôtô đính kèm văn bản này), Sở Xây dựng đề nghị:

1. Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten truyền thông khẩn trương thực hiện ngay việc tổ chức kiểm định chất lượng các cột tháp anten theo các nội dung mục 1,2 và mục 3 văn bản số 2379/BXD- GĐ ngày 11/11/2013 của Bộ Xây dựng;

2. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra việc kiểm định và sự tuân thủ pháp luật của các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đối với các công trình cột tháp thuộc ngành quản lý, thông báo kết quả kiểm tra về Sở Xây dựng trước ngày 10/4/2014 để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng;

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, cung cấp thông tin các cột tháp anten truyền thông và gửi về Sở Xây dựng bằng văn bản trước ngày 11/12/2013 để Sở Xây dựng có kế hoạch kiểm tra việc kiểm định và sự tuân thủ pháp luật của các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đối với các công trình cột tháp.   

Trân trọng cảm ơn ./.

 

 

Nơi nhận :

-Như trên;

-UBND tỉnh (b/c);

-GĐ Sở (b/c);

-Cổng thông tin điện tử tỉnh;

-Website SXD;

-Lưu VT-QLCL.

(hvp -…….b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến

 

Các tin đã đưa ngày: