Công bố Bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố Bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/02/2019

Công bố Bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc công bố Bổ sung Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2019, Bộ Đơn giá bổ sung trên được xây dựng trên cơ sở các Quyết định: Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 về Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung; Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 về Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng; Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 về Công bố định mức sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành bổ sung gồm:

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

3. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng

Bộ đơn giá xây dựng công trình bổ sung và bộ đơn giá xây dựng công trình được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND là cơ sở các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu áp dụng để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay Bộ đơn giá xây dựng công trình bổ sung đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ website: http://soxd.vinhphuc.gov.vn , chuyên mục Kinh tế xây dựng để các tổ chức, cá nhân liên quan truy cập, áp dụng.

 

Các tin đã đưa ngày: