Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 55/CTr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 55/CTr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

12/02/2019

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 55/CTr-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: