Tổ chức thực hiện điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình thuộc quyền Quyết định của Chủ đầu tư - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tổ chức thực hiện điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình thuộc quyền Quyết định của Chủ đầu tư

11/09/2018

Tổ chức thực hiện điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình thuộc quyền Quyết định của Chủ đầu tư

Các tin đã đưa ngày: