Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018

30/10/2018

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và kế hoạch số 105-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập chung xây dựng đội ngũ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: