V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định dự án, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định dự án, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

26/11/2018

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế QĐ số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định dự án, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư 

Các tin đã đưa ngày: