Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

11/10/2019

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh từ bước tìm hiểu thông tin, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến khi hoàn thành đầu tư đưa dự án vào vận hành với các thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án (điều chỉnh về quy hoạch, giao đất, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ); chấm dứt hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; gia hạn tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động của dự án đầu tư; các thủ tục về cấp phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật; Trình tự triển khai hoạt động đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, đầu tư theo hình thức hợp tác đối tác công tư (PPP); quy trình đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, quy trình đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư để thực hiện dự án; trình tự đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư khu đô thị mới thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy định này là các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư các dự án đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện trình tự triển khai các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư; áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện trình tự triển khai các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Để thực hiện tốt Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã rà soát lại các thủ tục hành chính của cơ quan mình liên quan đến các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, đề nghị công bố điều chỉnh cho phù hợp với quy định này và các quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2019. Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông các dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: