Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

13/03/2020

Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Theo Thông tư, phân loại và đánh giá hợp tác xã phải bảo đảm nguyên tắc: Thể hiện đúng bản chất của hợp tác xã quy định tại Luật Hợp tác xã; Phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; Phản ánh đúng hoạt động chính của hợp tác xã đang hoạt động; Tiêu chí phân loại và đánh giá cụ thể, rõ ràng.

Phân loại hợp tác xã

Căn cứ theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên thì hợp tác xã được phân thành các loại:  Hợp tác xã phục vụ sản xuất; hợp tác xã phục vụ tiêu dùng; hợp tác xã tạo việc làm; hợp tác xã hỗn hợp.

Căn cứ theo số lượng thành viên, hợp tác xã được phân loại thành: Hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ; Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ; Hợp tác xã quy mô thành viên vừa; Hợp tác xã quy mô thành viên lớn.

Căn cứ theo quy mô tổng nguồn vốn, hợp tác xã được phân loại thành: Hợp tác xã quy mô vốn siêu nhỏ; Hợp tác xã quy mô vốn nhỏ; Hợp tác xã quy mô vốn vừa; Hợp tác xã quy mô vốn lớn.

Căn cứ theo ngành, nghề đăng ký kinh doanh, hợp tác xã được phân loại theo các nhóm ngành kinh tế cấp 1 quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Đánh giá hợp tác xã

Hợp tác xã được đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: Nhóm tiêu chí về tài chính gồm 4 tiêu chí, tối đa 30 điểm; Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của hợp tác xã gồm 5 tiêu chí, tối đa 30 điểm; Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng gồm 6 tiêu chí, tối đa 40 điểm.

Hàng năm, Hội đồng quản trị hợp tác xã tổ chức tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã mình theo các tiêu chí; sau đó, ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá đó.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (kiểm soát viên) thống nhất, hợp tác xã được xếp loại theo các mức:

Tốt: Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm;  

Khá: Tổng điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm;

Trung bình: Tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm;

Yếu: Tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm.

Nếu hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc hợp tác xã ngừng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại.

Chậm nhất vào ngày 15/12 hằng năm, hợp tác xã nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu kèm theo Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã theo mẫu tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Chậm nhất vào ngày 18/12 hằng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh. Chậm nhất vào ngày 21/12 hằng năm, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Theo chính phủ Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: