Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

18/11/2020

Chiều 13/11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 2, cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH  tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ rõ, thực trạng quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, năng lực canh tranh cấp tỉnh, tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động/1000 dân của Vĩnh Phúc còn thấp trong tương quan so sánh với một số địa phương trong vùng và cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực xây dựng và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh thành những nghị quyết, đề án, chương trình hành động cụ thể, đưa Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển. Đồng thời, xác định rõ quyết tâm chính trị và những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp của toàn Đảng bộ tỉnh nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong nhiệm kỳ tới.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo, các đại biểu đề nghị trong Chương trình hành động cần bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác tuyển dụng, bổ sung đội ngũ cán bộ ở 3 cấp bảo đảm chất lượng, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo, phát triển thương mại, dịch vụ. Có nghị quyết chuyên đề về tăng cường năng lực công tác quản lý nhà nước; có các đề án phát triển nông nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bổ sung danh mục các dự án trọng điểm thu hút đầu tư; tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường; tăng cường nguồn lực phát triển giao thông, tạo sự kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát lại dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để Tỉnh ủy ban hành, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ngay từ quý IV/2020; tham mưu BTV, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Về Quy chế làm việc của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu việc xây dựng quy chế phải phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, quy định của Trung ương và khẳng định rõ sự lãnh đạo toàn diện của BCH, BTV Tỉnh ủy; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và nguyên tắc, chế độ làm việc. Mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cần chủ động trong công tác tham mưu, trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hoàn tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

Đối với Chương trình hành động cần có tính kế thừa, cụ thể hóa được các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp, nhất là 5 đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã thông qua. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần sớm xây dựng, cụ thể hóa 5 đột phá thành 5 Nghị quyết với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể và cần bố trí nguồn lực để thực hiện tốt các Nghị quyết. Cùng với đó, xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển chung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc. Trong công tác xây dựng Đảng, cần có Nghị quyết về xây dựng bộ máy, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết về chiến lược phát triển công tác cán bộ cho cả giai đoạn, có giải pháp xây dựng, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt của tỉnh, Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng Đề án phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Nghị quyết về xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Nghị quyết về phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao; Nghị quyết mới về phát triển du lịch, dịch vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ vào các nghị quyết, chủ động xây dựng các đề án triển khai thực hiện các nghị quyết. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng đề án, chương trình, tổ chức thực hiện các nghị quyết, cân đối, bảo đảm nguồn lực triển khai thực hiện các nghị quyết. Đồng thời, rà soát và có giải pháp, phương án tổ chức thực hiện các dự án lớn của giai đoạn 2020-2025 đã có chủ trương. Các ban xây dựng Đảng tham mưu, đề xuất BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Đảng đoàn HĐND tỉnh rà soát lại các nghị quyết còn hiệu lực, đánh giá tác động của các nghị quyết, cân đối nguồn lực, bảo đảm thực hiện các nghị quyết trong gian đoạn tới.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Phạm Hoàng Anh, Lê Duy Thành
tặng hoa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 không tham gia tái cử

Hội nghị cũng tổ chức gặp mặt, chia tay các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 không tham gia tái cử.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: