Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

19/11/2020

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tổng hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp.

Hội thảo 90 năm phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

 Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy ngày càng tốt hơn vị trí, vai trò của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh tuyên tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng, hướng về khu dân cư, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân. Hơn 400 mô hình hay đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phong trào Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” được Mặt trận Tổ quốc tỉnh đăng ký là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp đã tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng cao trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 600km (vượt chỉ tiêu đã đăng ký) với tổng giá trị công trình hơn 1.136 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 530 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 600 tỷ đồng. Đây thực sự là phong trào thể hiện ý Đảng, lòng dân, là công trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm triển khai có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn xã hội. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng gần 2.000 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn dưới 1%.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đoàn kết phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận đến nay đã trở thành hoạt động thường xuyên, ngày càng thiết thực. Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp chủ trì và phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và các ngành chức năng tổ chức hàng trăm cuộc giám sát trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động phản biện ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc đã chú trọng việc tham mưu, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, duy trì các cuộc đối thoại định kỳ ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Hằng năm, đã tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại định kỳ, đối thoại theo chuyên đề để giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.Thông qua các cuộc đối thoại đã giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, vướng mắc ngay tại cơ sở. 


Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra,
đẩy nhanh tiến độ xây dựng cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư

Thông qua các hoạt động, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, thực sự là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, qua đó, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: