Vĩnh Phúc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0)

20/11/2020

Với mục tiêu tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; triển khai chính quyền điện tử kịp thời, chính xác, bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0.

Kiến trúc Chính quyền điện tử áp dụng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm: UBND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBNDcấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan liên quan để làm cơ sở triển khai chính quyền điện điện tử tỉnh. Đồng thời, khuyến khích các cơ quan và tổ chức khác áp dụng Kiến trúc Chính quyền điện tử này để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của mình nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 tại Quyết định số 2323 của Bộ Thông tin và Truyền thông, sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 2.0 được mô tả như sau:

Theo đó, thành phần trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền điện tử gồm:

Người sử dụng: Có 2 nhóm người sử dụng chính: nhóm người dân, doanh nghiệp là những cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ do tỉnh cung cấp như: đọc, tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử; tra cứu, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do tỉnh cung cấp thông qua Cổng dịch vụ công; sử dụng các dịch vụ khác mà tỉnh cung cấp cho người dân, doanh nghiệp và nhóm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; các nghiệp vụ nội bộ của tỉnh và các công việc được giao khác.

Kênh giao tiếp: cung cấp các kênh giao tiếp như sau để phục vụ người sử dụng qua môi trường Internet: Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh và các cổng thông tin điện tử thành phần; Hệ thống xử lý nghiệp vụ; Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thông qua các thiết bị như: Máy tính; thiết bị di động; Kiosk,...và ngoài môi trường Internet: các kênh thoại, SMS hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa.

Kỹ thuật - công nghệ: phần cứng: máy tính, thiết bị lưu trữ, hạ tầng truyền dẫn LAN, WAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng, Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh; công nghệ nền tảng có: ảo hóa, dữ liệu lớn, LGSP; phần mềm có: các phần mềm của tỉnh được đặt trên các hạ tầng phần cứng (hoặc ảo hóa); các phần mềm bảo đảm an toàn thông tin.

An toàn thông tin: bảo đảm an toàn thông tin là thành phần xuyên suốt và thống nhất. Bảo đảm an toàn thông tin tại địa phương có: triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; triển khai Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng; các phương án bảo đảm an toàn thông tin.

Chỉ đạo, chính sách: chỉ đạo, điều phối sự phối hợp, giải quyết các xung đột, vấn đề phát sinh giữa các cơ quan trong tỉnh, đặc biệt là các dự án dùng chung cấp tỉnh; tổ chức: cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ các bên liên quan và quy trình để tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử; chính sách: các chính sách, quy định, quy chế, tiêu chuẩn có tính đặc thù của tỉnh phục vụ việc triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử; tuyên tuyền, đào tạo: thực hiện hướng dẫn, đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng của công chức, viên chức, tổ chức, công dân trong triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử, đối tượng thụ hưởng của các dịch vụ, ứng dụng Chính quyền điện tử.

Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 là bổ sung, cập nhật cho Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0, bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 phù hợp với sự phát triển của Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Phấn đấu đưa tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố trong cả nước có kết quả cao về chỉ số đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

Nguồn:Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: