Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng Vĩnh Phúc năm 2020, Sở Xây dựng đã báo cáo khái quát, tóm tắt kết quả đạt được trong năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc, cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Xây dựng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 dẫn đến kinh tế trong nước cũng như của tỉnh tốc độ phát triển chậm đã làm các đơn vị sản xuất ngành xây dựng gặp một số khó khăn nhất định. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp để phát triển mục tiêu kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như chính sách an sinh xã hội. Công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế trong đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được đẩy mạnh, tăng cường. Lĩnh vực đầu tư xây dựng được Chính phủ quan tâm, chú trọng, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành ban hành kịp thời nhiều chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng, để tháo gỡ những khó khăn, những điểm nghẽn trong việc giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế  đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Sở, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngành xây dựng đã khắc phục khó khăn, chỉ đạo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động của Bộ Xây dựng, Chương trình công tác, kế hoạch của UBND, chương trình hành động của ngành năm 2020, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng năm 2021; thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên môn của Bộ Xây dựng để thực hiện tốt công tác quản lý. Phát huy tinh thần sáng tạo, tự chủ, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, tuân thủ sự điều hành của lãnh đạo cấp trên nhằm hoàn thành nhiệm vụ cần thực hiện các giải pháp sau:

(1) Cải cách hành chính: Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực của của các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác theo quy định của pháp luật xây dựng. Nắm chắc và vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước trong điều hành công việc. Đổi mới tư duy làm việc, phương thức quản lý, giảm tối đa những thủ tục không cần thiết ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện giải quyết TTHC. Tiếp tục tham mưu, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực quản lý của Ngành để trình UBND tỉnh ban hành đảm bảo tiến độ để làm cơ sở quản lý thực hiện.

(2) Công tác quản lý quy hoạch xây dựng: Nâng cao năng lực tư vấn lập quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch đối với các đồ án xây dựng, đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị; thực hiện rà soát đánh giá thực trạng công tác quy hoạch xây dựng. Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch từ việc công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

(3) Công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thiện kế hoạch phát triển đô thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị; rà soát các cơ chế, chính sách áp dụng cho các loại hình đô thị. Tiếp tục triển khai công tác thẩm định, nâng cấp đô thị, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng danh mục các dự án kết cấu hạ tầng khung đô thị. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường hấp dẫn, lành mạnh thu hút đầu tư cho lĩnh vực này.

(4) Công tác phát triển nhà ở: Rà soát các dự án phát triển nhà ở, bất động sản trên địa bàn tỉnh để phân loại các dự án cần tạm dừng, dự án cần điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

(5) Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và VLXD: Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán đối với dự án nguồn vốn nhà nước; tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các Nghị quyết, chỉ thị  của Chính phủ và chính sách pháp luật mới về xây dựng.  Ứng dụng các công nghệ vật liệu mới trong xây dựng, các kỹ thuật tiên tiến trong thi công để đẩy nhanh thời gian thi công công trình nâng cao chất lượng và mỹ thuật công trình. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, theo hướng thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4.

(6) Công tác thanh, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, đặc biệt là đối với các dự án, công trình sử vốn ngân sách nhà nước; kiểm tra về sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành, bảo trì công trình.

Kết luận hội nghị: Đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra những nhiệm vụ chính của ngành Xây dựng năm 2021 và chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày: