Sở Xây dựng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

30/07/2021

Trong những năm qua, mặc dù công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã không ngừng được hoàn thiện nâng cao, từng bước được kiểm soát, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý theo quy định. Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, xanh, sạch đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, xét về tổng thể, chất lượng quy hoạch còn thấp, chưa có sự đồng bộ và tính ổn định. Đặc biệt, đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tại UBND cấp huyện, thành phố trong tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương. Địa phương chưa quan tâm tổ chức lập quy hoạch xây dựng theo phân cấp (quy hoạch chi tiết thị trấn, cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị); quy hoạch nông thôn mới chưa có tính khả thi; quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn chưa tạo ra nhiều quỹ đất dự trữ phát triển để thu hút đầu tư. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết còn rất thấp; tiến độ lập quy hoạch còn chậm, tầm nhìn hạn chế; việc tổ chức công bố công khai chưa kịp thời, công tác cắm mốc giới ngoài thực địa chưa được quan tâm thực hiện; thiết kế đô thị - nông thôn, quy chế quản lý kiến trúc đô thị - nông thôn, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch còn thiếu và chậm ban hành.

 (Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê tạo xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngoài ra, công tác rà soát đánh giá để điều chỉnh quy hoạch theo định kỳ gần như không được địa phương nào đề cập đến để thực hiện, có những đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt được 10 năm nhưng vẫn không được triển khai hoặc rà soát điều chỉnh (Ví dụ: Quy hoạch chung nông thôn mới các xã được phê duyệt từ năm 2012, đến nay đã gần 10 năm chưa được điều chỉnh tổng thể; một số khu sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi tập trung đã thay đổi so với định hướng quy hoạch cấp trên cần rà soát điều chỉnh, bổ sung đáp ứng nhu cầu phát triển, ...).

(QHCT tỷ lệ 1/500 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 13 tại phường Ngô Quyền và phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên)

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chất lượng quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu là do nhân lực cho công tác quy hoạch tại các huyện, thành phố thiếu kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng, nên chất lượng tham mưu thẩm định các đồ án, cũng như quản lý trật tự quy hoạch còn yếu. Theo số liệu tổng hợp, tổng số biên chế tại Phòng quản lý đô thị (thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên), Phòng kinh tế hạ tầng (thuộc UBND các huyện) có khoảng 56 người làm công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương; cụ thể:

(1) Thành phố Vĩnh Yên: 07 người (gồm: 01 ThS quản lý đô thị và công trình, 01 ThS quản lý kinh tế, 01 ThS quản trị kinh doanh, 01 Đại học Luật -ThS quản trị kinh doanh, 01 kỹ sư điện, 01 cử nhân kinh tế, 01 cử nhân khoa học địa lý);

(2) Thành phố Phúc Yên: 06 người (gồm: 02 ThS quản lý kinh tế, 01 ThS quản trị kinh doanh - KSXD, 01 ThS quản lý đất đai, 01 ThS quản lý đô thị, 01 KSXD);

(3) UBND huyện Bình Xuyên: 07 người (02 KSXD, 02 KS giao thông, 01 ThS quản lý đô thị, 02 cử nhân kinh tế);

(4) UBND huyện Tam Đảo: 06 người (gồm: 02 KTS, 01 KS giao thông, 01 KSXD,  01 cử nhân hóa chất, 01 cử nhân kỹ thuật điện);  

(5) UBND huyện Tam Dương: 05 người (gồm: 02 KSXD, 01 KS cơ khí, 01 KS nông học,  01 cử nhân kinh tế); 

(6) UBND huyện Yên Lạc: 05 người (01 KTS, 02 KSXD, 02 KS giao thông);

(7) UBND huyện Vĩnh Tường: 08 người (gồm: 05 KS giao thông, 01 KSXD, 01 cử nhân kinh tế, 01 cử nhân công nghệ kỹ thuật);

(8) UBND huyện Lập Thạch: 06 người (gồm: 02 ThS quản lý kinh tế, 01 ThS quản lý đô thị và công trình, 03 KSXD, giao thông);

(9) UBND huyện Sông Lô: 06 người (gồm: 02 KSXD, 01 KS giao thông, 01 ThS quản lý giao dục, 01 ThS quản trị kinh doanh, 01 cử nhân công nghệ giao thông).

Trong đó, đối với công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (tính bình quân 6,2 người/huyện) thì chỉ có 03 KTS, 04 ThS quản lý đô thị và công trình đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ. Còn lại hầu hết việc sử dụng cán bộ làm công tác quản lý, thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được thuyên chuyển hoặc tuyển dụng từ cán bộ chuyên môn kỹ thuật và không được trang bị kỹ năng quản lý hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị.

Theo quy định, điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng đã được yêu cầu cụ thể tại các Điều 13 Luật Xây dựng, Điều 10 và Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức làm chức trách thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng lại chưa có quy định, yêu cầu nào về tiêu chí lựa chọn, hướng dẫn xét tuyển. Như vậy, xảy ra tình trạng người lập quy hoạch thì yêu cầu có chuyên môn và chứng chỉ nhưng người thẩm định quy hoạch, được xác định là công việc rất quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp quyết định đến chất lượng đồ án quy hoạch thì tùy thuộc vào sự bố trí cán bộ của phòng chuyên môn cấp huyện. Do đó, có không ít nơi bố trí cán bộ không hiểu biết chuyên môn về quy hoạch và xây dựng, quy hoạch đô thị dẫn đến việc xem xét, thẩm định, đánh giá chất lượng, kết luận về chất lượng của đồ án quy hoạch do người (hay cơ quan) thẩm định quy hoạch đưa ra không có chính kiến và tính thuyết phục, thường là ''chấp nhận'', ''đồng ý'' với quy hoạch mà tư vấn đã lập; rất ít phát hiện được những lỗi, sai sót, yếu kém trong hồ sơ quy hoạch đã lập. Ngoài ra, quá trình thẩm định đồ án quy hoạch theo phân cấp còn bị động, chủ yếu trông chờ vào ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng làm căn cứ phê duyệt; thường xuyên xảy ra trường hợp phải trả hồ sơ nhiều lần do không đảm bảo các yêu cầu hoặc nếu Sở Xây dựng có ý kiến thỏa thuận thì phê duyệt, không được thì điều chỉnh theo ý kiến mà không có những quan điểm để bảo vệ kết quả thẩm định của mình.

Hiện nay, việc phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 13/3/2021. Trong đó, UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt rất nhiều loại đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch chung xã; quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền do mình tổ chức lập; quy hoạch chi tiết thị trấn; cải tạo chỉnh trang đô thị; quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất ở tái định cư, khu đất dịch vụ (bao gồm cả các dự án của tỉnh quyết định chủ trương đầu tư mà phải bố trí tái định cư), ... Việc phân công, phân cấp với mục đích là để giải quyết các công việc có hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Nhưng so với nguồn nhân lực hiện có tại các địa phương thì sẽ không đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ, nhận thức của đội ngũ công chức quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại các cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện, thành phố; bố trí đầy đủ, hợp lý nguồn nhân lực cho công tác lập và thẩm định quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch là yêu cầu cấp bách trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

(Đề xuất ý tưởng cải tạo chỉnh trang khu Trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Phúc - Giải pháp nâng cao hiệu quả quy hoạch xây dựng tại thành phố Vĩnh Yên)

Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại địa bàn mình quản lý, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2774/SXD-QHKT ngày 30/7/2021 đề xuất UBND tỉnh:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Rà soát, bổ sung, bố trí đầy đủ, hợp lý nguồn nhân lực tại các cơ quan chuyên môn (phòng Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng) phục vụ cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô. Yêu cầu phải đúng trình độ chuyên môn theo lĩnh vực thẩm định; không bố trí người không có đủ năng lực trong công tác thẩm định.

b) Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt (quy định tại Điều 33 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 42 Luật quy hoạch đô thị năm 2009). Nâng cao vai trò và chất lượng trong công tác thẩm định, trình duyệt các đồ án quy hoạch theo phân cấp thông qua việc lấy ý kiến thẩm định của các Hội đồng thẩm định.

c) Xây dựng và ban hành văn bản pháp lý hướng dẫn chủ đầu tư về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và các nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc theo thẩm quyền.

d) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch, bị ảnh hưởng tác động bởi quy hoạch; thực hiện đầy đủ việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, gửi hồ sơ đồ án quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để theo dõi, quản lý. Tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy hoạch. Thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch theo quy định.

e) Đổi mới tư duy về quản lý và thực hiện quy hoạch. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển khai lập, thẩm định quy hoạch đảm bảo khớp nối giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành và lĩnh vực. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; kịp thời phát hiện các vướng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu về thời gian rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

2. Giao Sở Nội vụ:

Thực hiện kiểm tra công vụ đối với việc sử dụng biên chế đúng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại UBND các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh. Đánh giá, nhận xét những tồn tại, bất cập trong việc sử dụng biên chế và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2021.

 

Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc

 

 

Các tin đã đưa ngày: