Sở Xây dựng học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 (Khóa XII) và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 5 (Khóa XII) và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị.

05/09/2017

Ngày 31/8 Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

                             Các đảng viên đang dự hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

      Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, UV BTV, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt tại Hội nghị.

Cũng tại hội nghị Đ/c Bùi Hữu Đoan Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

             Đồng chí Bùi Hữu Đoan, UV BTV, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

              Tuấn Long

Các tin đã đưa ngày: