VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

26/10/2017

Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng là một nội dung quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng công trình. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng một dự án, việc quản lý chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng được tổ chức thực hiện bởi hai chủ thể: Chủ đầu tư và Nhà thầu xây lắp.

Đối với Chủ đầu tư: Việc quản lý chất lượng xây dựng công trình được quy định tại mục e Khoản 2 điều 112, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình: “Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng xây dựng khi cần thiết” mặt khác  việc quản lý chất lượng xây dựng công trình được quy định tại Quy định cụ thể tại Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ trong đó cho phép Chủ đầu tư được quy định trong hợp đồng xây dựng kiểm chứng chất lượng thi công của nhà thầu (đột xuất khi nghi ngờ), hoặc thuê một tổ chức kiểm định độc lập tiến hành trong suốt quá trình thi công (thực hiện liên tục-định kỳ).  

Đối với chủ đầu tư, khi nghiệm thu công trình cần phải kiểm định. Công việc  kiểm định này thường dùng phương pháp không phá huỷ và khi cần thiết thì tổ chức lấy mẫu xác xuất để thử nghiệm phá huỷ. 

Kiểm định không phá hủy đối với sàn bê tông

Đối với Nhà thầu:

Việc kiểm định chất lượng là nội dung công việc thuộc hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng thi công của nhà thầu với Chủ đầu tư và với Pháp luật. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với nhà thầu được quy định rất rõ trong các văn bản quản lý của nhà nước, với việc nhà thầu tự chịu trách nhiệm về chất lượng thi công của mình.

Việc kiểm tra chất lượng là trách nhiệm của nhà thầu và là nội dung hoạt động của nhà thầu  chính, các thầu phụ và nhà cung ứng vật tư trang thiết bị nhằm cung cấp cho Chủ đầu tư một sản phẩm thoả mãn các yêu cầu đặt ra mà đầu tiên phải là chất lượng. Yêu cầu đối với chương trình kiểm tra chất lượng phải được nêu cụ thể trong các tài liệu của hợp đồng. Để có hiệu quả, công việc kiểm tra chất lượng phải thường xuyên và chủ động, không gián đoạn và bị động.

Các đơn vị thi công công trình phải thiết lập chế độ trách nhiệm thể hiện trong hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng không chỉ nhằm kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát dây chuyền sản xuất, kiểm soát thao tác, kiểm tra các bước công việc, ngoài ra còn phải lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định của Pháp luật về Xây dựng. Công việc kiểm nghiệm các loại vật liệu chủ yếu, các bán thành phẩm, thành phẩm, cấu kiện xây dựng, dụng cụ và thiết bị lắp đặt vào công trình, việc nhận xét về sự phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện công việc tiếp theo là nội dung hoạt động kiểm định chất lượng do nhà thầu thực hiện.

 

CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG 

Các tin đã đưa ngày: