Năm 2018, Vĩnh Phúc cắt giảm 3,6% số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Năm 2018, Vĩnh Phúc cắt giảm 3,6% số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp

04/01/2018

Ngày 18/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; cắt giảm số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được phê duyệt tại Nghị quyết số 208/NQ- HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, số biên chế công chức trong các cơ quan của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018 là 1.697 người, giảm 2,6% so với năm 2017. Cắt giảm 3,6% (900 người) trong tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được phê duyệt tại Nghị quvết số 208/NQ-HĐND ngày 22 tháns 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi cắt giảm, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh còn 24.276 người, trong đó, số làm việc dự phòng: 506 người.

 Nghị quyết cũng nêu rõ, cắt giảm 648 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạogiảm 252 người làm việc dự phòng, gồm 175 người của sự nghiệp y tế; 77 người của sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ và sự nghiệp khác.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: