Mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

12/01/2018

Ngày 18/12/2017 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND  quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cụ thể: Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức điều tra thống kê xây dựng phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê theo phương thức khoán. Mức khoán (đã bao gồm chi hội nghị, họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu, chi thuê chuyên gia chọn mẫu điều tra thống kê và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê) như sau: Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu Điều tra thống kê: 15 triệu đồng; chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: Cơ quan điều tra thống kê cấp tỉnh: 5 triệu đồng. 

Các nội dung chi thuê ngoài: Rà soát, lập danh sách đối tượng được điều tra thống kê (chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết phải thuê ngoài đối với cuộc điều tra thống kê được tiến hành điều tra thống kê lần đầu tiên hoặc các cuộc điều tra thống kê có thay đổi về đối tượng), thu thập số liệu điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê, phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường, thuê người dẫn đường không phải phiên dịch. Mức tiền công bình quân thuê ngoài để thực hiện các công việc nêu trên được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm tiến hành điều tra thống kê.

Riêng đối với tiền công của người dẫn đường không phải phiên dịch: Mức chi bằng 70% mức tiền công thuê người phiên dịch kiêm dẫn đường. Trường hợp công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã, phường, thị trấn tham gia rà soát, lập danh sách đơn vị được điều tra thống kê, thu thập số liệu Điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê được chi hỗ trợ bằng 50% mức tiền công thuê điều tra viên thống kê quy định tại Điểm a Khoản 5 nêu trên;…

Đối với đối tượng cung cấp thông tin, mức chi cụ thể như sau: Đối với cá nhân dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: 35.000 đồng/phiếu; trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 45.000 đồng/phiếu; trên 40 chỉ tiêu: 55.000 đồng/phiếu.  Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định): dưới 30 chỉ tiêu hoặc 30 chỉ tiêu: 75.000 đồng/phiếu; trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 90.000 đồng/phiếu; trên 40 chỉ tiêu: 105.000 đồng/phiếu…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/12/2017./.

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND

Các tin đã đưa ngày: