Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24/04/2018

Cách đây 60 năm, ngày 29/4/1958, Kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khoá I đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc nay là Bộ Xây dựng. Theo đó, UBHC tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập Ty Kiến trúc nay là Sở Xây dựng.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với ngành Xây dựng cả nước, tập thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Xây dựng Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang của Ngành, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau 20 năm tái lập Tỉnh, trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh theo hướng CNH - HĐH, ngành Xây dựng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, không ngừng phát triển lực lượng, nâng cao năng lực quản lý, nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định quy hoạch phải đi trước một bước, ngành Xây dựng đã bám sát nhiệm vụ, định hướng phát triển của Tỉnh, tập trung tham mưu cho Tỉnh đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Công tác quy hoạch xây dựng đã từng bước khẳng định được vai trò là công cụ đắc lực cho điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Đến nay, các loại quy hoạch xây dựng trên địa bàn Tỉnh cơ bản đã được phủ kín, làm cơ sở cho việc quản lý, đầu tư, khai thác các tiềm năng, lợi thế, đảm bảo định hướng phát triển trước mắt và lâu dài của Tỉnh.

Song song với công tác quy hoạch xây dựng, công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng ngày càng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Ngành đã chủ trì, tham mưu cho Tỉnh nhiều đề án, chương trình, chính sách về phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở, phát triển thị trường bất động sản; Về quản lý, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, đội ngũ các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Xây dựng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt của Tỉnh, của đất nước trưởng thành từ ngành Xây dựng tỉnh nhà.

Có thể khẳng định, những thành tựu to lớn của tỉnh Vĩnh Phúc hôm nay có sự đóng góp hết sức quan trọng của ngành Xây dựng. Ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, công nhân viên ngành Xây dựng Vĩnh Phúc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và Huân chương Động lập hạng Ba cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi lời chức mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Xây dựng Vĩnh Phúc.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đòi hỏi toàn thể Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó ngành Xây dựng cần phải cố gắng vượt bậc hơn nữa. Ngành Xây dựng cần bám sát định hướng phát triển và điều kiện thực tế của Tỉnh, chủ động tham mưu cho tỉnh và phối hợp tốt với các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Trên cơ sở các quy hoạch xây dựng lớn, chương trình phát triển đô thị của Tỉnh, đề xuất được các cơ chế, chính sách đột phá để thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống các đô thị theo quy hoạch; Nâng cao chất lượng kiến trúc, cảnh quan đô thị, hướng tới đô thị hiện đại, văn minh.

Hai là: Tập trung tham mưu các giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; Xây dựng hạ tầng kinh tế, sản xuất, xã hội và dịch vụ làm động lực thúc đẩy quá trình đô thị hoá. Trong đó trọng tâm là các dự án nhằm khép kín các trục đường vành đai và các trục đường hướng tâm theo quy hoạch; Hệ thống các công trình cấp điện, cấp nước đáp ứng nhu cầu cho phát triển và sinh hoạt của nhân dân; Hoàn chỉnh quy hoạch và có cơ chế, chính sách phù hợp để tổ chức thực hiện tốt quy hoạch quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh; Đầu tư xây dựng nhà tang lễ, nghĩa trang tập trung theo quy hoạch.

Ba là: Tham mưu, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng thuộc nhiệm vụ của Ngành. Trong đó đặc biệt chú ý đến công tác xây dựng đơn giá xây dựng, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong hoạt động xây dựng. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong quản lý nhà nước về chất lượng công trình, trật tự xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

Bốn là: Chủ động thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/01/2017 của Hội nghị Trung ương 6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của ngành Xây dựng vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ cao, “có tâm, có tầm”, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Ngành, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của Tỉnh.

Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp túc nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành. Cùng với các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Vĩnh Phúc, “đô thị Vĩnh Phúc” ngày càng giàu đẹp, phát triển và bền vững.

Ngọc Minh

Các tin đã đưa ngày: