Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch

04/06/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 1/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, sẽ bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân hoặc sửa đổi tên các quy hoạch ngành bảo đảm phù hợp với danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch. Đồng thời, duy trì các mục tiêu, yêu cầu về chính sách quản lý Nhà nước của các ngành, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật và có xem xét đến các yếu tố đặt thù của lĩnh vực; bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để bổ sung nguồn kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 cho công tác lập quy hoạch cho giai đoạn 2021 - 2030.

Tham gia ý kiến về dự thảo Luật, ông Trần Văn Tiến, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc  cho rằng việc ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch tại 13 luật theo tờ trình của Chính phủ là có căn cứ pháp lý. Việc này còn tránh được khoảng trống pháp lý và xung đột pháp luật gây khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn lực cho công tác lập quy hoạch ở các thời kỳ tiếp theo.

Phân tích sâu về nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật Công chứng, ông Tiến nhận định, dự thảo Luật bãi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thực tiễn: “Tôi tán thành với việc bỏ quy định về lập quy hoạch tổng thể phát triển, tổ chức hành nghề công chứng để phù hợp với Luật Quy hoạch, đảm bảo tính cụ thể hóa do thị trường quyết định dựa trên cơ sở cung cầu. Các tổ chức hành nghề công chứng bình đẳng trong hành nghề, cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng dịch vụ và an toàn pháp lý cho các giao dịch. Nhà nước có trách nhiệm phát triển các phòng công chứng ở những nơi khó khăn  mà khu vực tư không có khả năng đầu tư nhằm đảm bảo phục vụ cho người dân.”

Về việc bổ sung đầu tư xây dựng quy hoạch vào lĩnh vực đầu tư công, đại biểu Tiến đề nghị cần quy định rõ nguồn vốn xây dựng quy hoạch thuộc vốn đầu tư công, không nên quy định giao Chính phủ vì sẽ tạo khoảng trống pháp luật.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: