Toàn tỉnh hoàn thành 87/111 nhiệm vụ thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Toàn tỉnh hoàn thành 87/111 nhiệm vụ thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

04/07/2018

Chiều 2/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành TƯ khóa XII . Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành, huyện thành phố, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức hội đặc thù.

Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 87/111 nhiệm vụ; 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc; toàn tỉnh đã có 8 sở, ban, ngành giảm ít nhất 1 phòng, ban chuyên môn, cao hơn mục tiêu cụ thể tại Đề án 3%. Hoàn thành việc giải thể các phòng thanh tra, pháp chế tại một số chi cục; giải thể phòng Dân tộc thuộc UBND thành phố Phúc Yên. Năm 2017, UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và hướng dẫn UBND cấp huyện thành lập Trung tâm hành chính công.

Toàn tỉnh đã giảm 60 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có một số nhiệm vụ đã hoàn thành trước thời gian đề ra như việc sáp nhập 6 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh thành 1 đơn vị; sáp nhập các Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường – Giải phóng mặt bằng cấp huyện thành 1 ban; giải thể 2 phòng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, UBND tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp như không giao tối đa chỉ tiêu biên chế theo định mức công chức xã; không giao bổ sung biên chế, đơn vị tự cân đối, sắp xếp trong tổng biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao; điều chỉnh chỉ tiêu của một số đơn vị phù hợp với nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 1.432 biên chế, đạt 6,3% so với biên chế giao năm 2015, trong đó, cắt giảm 821 chỉ tiêu công chức, viên chức hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP; tinh giản biên chế 248 trường hợp, nghỉ thôi việc theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND 363 trường hợp. Đến hết năm 2017, 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo quy định. Với việc giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách bằng hoặc thấp hơn quy định của Trung ương, đến nay, toàn tỉnh bố trí mỗi xã có 8 người; mỗi thôn, tổ dân phố loại 1 có không quá 7 người; thôn, tổ dân phố loại 2 có không quá 5 người được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

 Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống định mức phân bổ ngân sách mới áp dụng cho giai đoạn 2017-2020 theo hướng định mức phân bổ ngân sách một số lĩnh vực dựa vào kết quả đầu ra hoặc đơn giá khối lượng công việc. Theo đó tổng số kinh phí đã tiết kiệm được trong khối khám chữa bệnh là 72,9 tỷ đồng; trong lĩnh vực giáo dục là 30,6 tỷ đồng. Tổng kinh phí tiết kiệm được do thực hiện cắt giảm định mức là 17,07 tỷ đồng. Năm 2018 không duyệt và không chi trả phụ cấp lãnh đạo hội, chỉ hỗ trợ kinh phí hoạt động bằng 50% số kinh phí đã bố trí trong dự toán năm 2017 đối với 16 Hội đặc thù, do đó kinh phí giảm 10,75 tỷ đồng, tổng kinh phí tiết kiệm là 27,82 tỷ đồng. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có 30 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư; có 187 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức Hội, từ năm 2017, không giao biên chế hoặc chỉ tiêu lao động hợp đồng, không hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, các hội hoạt động theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Từ năm 2018 trở đi, tỉnh chỉ thực hiện chế độ hội đặc thù đối với Hội Chữ Thập đỏ, Hội Văn học Nghệ thuật và Liên minh Hợp tác xã.

Giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, đến năm 2020, thực hiện thí điểm mô hình cán bộ đồng thời là lãnh đạo từ 2 cơ quan trở lên; thực hiện 100% bí thư huyện không là người địa phương; phấn đấu có 60% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học. Thu gọn các phòng, ban và tương đương của các cơ quan, đơn vị, giải thể phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thành phố; chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện. Giảm số người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo đến năm 2021 mỗi thôn, tổ dân phố không quá ba người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý so với năm 2015. Thực hiện tinh giản biên chế toàn tỉnh theo lộ trình đến năm 2021, đạt tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015 là 2.552 biên chế; tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cấp chung trong cả hệ thống chính trị.

Cơ bản nhất trí với các báo cáo trình bày tại hội nghị song các đại biểu đề nghị nên gộp 2 báo cáo thành báo cáo chung và cần bổ sung nội dung đánh giá về chuyển biến trong công tác cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp, tinh giản. Đại diện ngành Giáo dục cho rằng ngành đang thừa thiếu giáo viên cục bộ, do không tuyển dụng mới nên tỉnh cần cho cơ chế hợp đồng để đảm bảo đội ngũ giáo viên cho các môn thiếu và thu hút được giáo viên giỏi để giảng dạy cho các trường chất lượng cao. Bên cạnh đó, có lộ trình và cách sáp nhập hợp lý một số trường phổ thông để tránh vi phạm điều lệ trường phổ thông; đề xuất Hội Khuyến học không chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện các Hội đặc thù cho rằng thời gian qua các hội hoạt động tốt; tỉnh thực hiện giảm biên chế song nên giữ nguyên hoạt động của các tổ chức hội để phù hợp với các quy định của chính phủ. Hội Khuyến học đề nghị xem xét lại việc cấp phụ cấp cho phù hợp từng hội, duy trì tổ chức Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã và có hỗ trợ phụ cấp; sau khi sắp xếp cần có hướng dẫn cụ thể để các hội hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị UBND tỉnh giao ngành Tài chính nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu, các đơn vị tự chủ và các quỹ. UBND tỉnh cấp kinh phí đối với những hội đang còn biên chế. Các hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để UBND tỉnh có căn cứ chỉ đạo và UBND tỉnh nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ Nghị quyết của TƯ và Đề án của Tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường quản lý, đào tạo cán bộ; tăng tính tự chủ trong công việc gắn với tự chủ tài chính tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục xem xét giải quyết chính sách cho người lao động thôi việc theo nguyện vọng; xây dựng đề án tại các đơn vị theo đúng chủ trương, kế hoạch của tỉnh. Các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: