Sở Xây dựng tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức thực tập PACC hướng dẫn tự thực tập PACC năm 2018 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức thực tập PACC hướng dẫn tự thực tập PACC năm 2018

07/01/2019

         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4499/UBND-NC2 ngày 21/6/2018 về việc thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an tại Sở Xây dựng; Công văn số 1370/CAT-PC07 ngày 25/9/2018 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc đôn đốc báo cáo kết quả chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

        Ngày 05/01/2019, Sở Xây dựng tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, tổ chức thực tập PACC hướng dẫn tự thực tập PACC năm 2018

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã truyền đạt những quy định của pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết cash sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ được trang bị

Các cán bộ Phòng cảnh sát PCCC&CHCN công an tỉnh cũng giới thiệu những tình huống cháy,nổ gây ra, tác hại và hướng dẫn cách xử lý ban đầu các tình huồng cháy nổ xảy ra thong thực tế

(Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Sở thực hành chữa cháy tại chỗ)

Các tin đã đưa ngày: