Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

15/06/2017

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1314-/BXD-KHTC gửi Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. 

 

 

Để chuẩn bị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC SỞ

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017:

a) Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2017; nêu rõ những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ.

b) Phần số liệu: Báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

2. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017: căn cứ kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng tại địa phương trong 6 tháng cuối năm 2017 và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kề hoạch năm 2017.

II. ĐỔI VỚI CÁC CỤC, VỤ, THANH TRA

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017:

a) Tình hình xây dựng các văn bản QPPL, các đề án đon vị được giao chủ trì tại Chương trình xây dựng văn bản QPPL và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng.

b) Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trên phạm vi cả nước, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 (Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 10/01/2017), số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 (Quyết định số 104/OĐ-BXD ngày 27/02/2017), số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 (Quyết định số 579/QĐ-BXD ngày 28/6/2016); nêu rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế (có so liệu minh họa kèm theo); đánh giá, làm rõ những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mà đơn vị được phân công, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 và các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017.

III. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017:

a) Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực cụ thể (xây lắp; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng; tư vấn,...).

(Phần số liệu thực hiện theo biểu số 01a, 0lb, 01c kèm theo văn bản này)

b) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư các dự án (tiến độ thực hiện, khối lượng giải ngân, hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành,..); tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn của từng dự án.

(Phần sổ liệu thực hiện theo biểu số 02a, 02b, 02c kèm theo văn bản này).

c) Đánh giá tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty con: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính (Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu); tình hình công nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu); tinh hình thu cổ tức;...

(Phần số liệu thực hiện theo biểu sổ 03 kèm theo văn bản này).

d) Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, kết quả công tác thoái vốn theo Đề án đã duyệt; kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016 — 2020; tiến độ cổ phần hóa (Công ty mẹ, công ty con 100% vốn), quyết toán bàn giao DNNN sang công ty cổ phần.

e. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

2. Trên cơ sở ước kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục khó khăn, tạo đà để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017.

IV. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2017: Báo cáo toàn diện về tình hình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (bao gồm: vốn đầu tư công, vén sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn tự huy động, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị,..) và tình hinh thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia..., các nhiệm vụ thường xuyên được giao năm 2017;

- Đánh giá tình hình thực hiện quyền tự chủ về tài chính;

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (về thực hiện nhiệm vụ được giao, về thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước) và kiến nghị, đề xuất đối với Bộ.

(Phần số liệu thực hiện theo biểu số 04a, 04b, 05b, 05c, 05d được ban hành kèm theo Quyết định 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng).

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 20/6/2017, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtc.moc@gmail.com hoăctheo số fax : 043.9742066, 043,9762153./.


Nguồn: Công văn 1314-/BXD-KHTC.

 

Các tin đã đưa ngày: