Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

09/03/2018

Sáng 8/3,  Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật – Ban Chỉ đạo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND tỉnh tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và ký kết chương trình phối hợp liên ngành về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.  

Trong năm 2017, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh có chuyển rõ nét, đảm bảo thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm. Các ngành, các cấp đã vào cuộc quyết liệt chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung, phương pháp và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đi vào chiều sâu. Nhiều hoạt động nổi bật, tạo sức lan tỏa rộng được tổ chức như: Cuộc thi viết tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015, thi trực tuyến dành cho học sinh THPT, lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Bên cạnh đó, hoạt động xét xử lưu động ngày càng được tăng cường; các văn bản pháp luật mới được triển khai tuyên truyền kịp thời bằng các hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. 


Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp
liên ngành về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng, thực hiện hương ước quy ước 

Việc triển khai Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND tỉnh trên địa bàn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế, không phát sinh mới các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, trong đó giảm 3 vụ tai nạn, giảm 3 người chết, 21 người bị thương; tình trạng khai thác cát sỏi trái phép cơ bản được ngăn chặn; toàn tỉnh xảy ra 64.596 vụ vi phạm hành chính, so với năm 2016 giảm 14.360 vụ. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020, năm 2018, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 209 tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đổi mới các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhu cầu thực tiễn, tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật về khu vực nông thôn; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: