Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ngày 31/8/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD- Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư (09/09/2021)

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD- Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu, tham khảo áp dụng trong lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn PP xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng. (08/09/2021)

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và thông tư số 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện

Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025 (05/09/2021)

Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025

Danko Group đầu tư dự án khu đô thị ở Vĩnh Phúc (11/08/2021)

Danko Group đầu tư dự án khu đô thị ở Vĩnh Phúc

Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025 (05/08/2021)

Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025

Công bố Bổ sung Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quý II-2021 (04/08/2021)

Công bố Bổ sung Giá vật liệu dây điện và cáp điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quý II-2021

Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (30/07/2021)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Áp dụng QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. (30/07/2021)

Áp dụng QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
Các tin đã đưa ngày: