Một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

19/07/2017

Xử lý vi phạm hành chính là một trong những hoạt động quản lý hành chính nhà nước, nó là là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Ðây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm.

Mặc dù cơ sở pháp lý cho hoạt động hết sức quan trọng này cơ bản đã đầy đủ (Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành…) và năm 2015, Sở Xây dựng cũng đã tổ chức lớp tập huấn V/v nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng cho hơn 300 học viên là các lãnh đạo + chuyên viên được giao làm công tác quản lý trật tự xây dựng, các công tác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng thuộc các đơn vị: UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và Thanh tra các Sở, Ban, ngành liên quan, tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng như sau:

1) Về biên bản vi phạm hành chính:

Qua kiểm tra một số hồ sơ vi phạm hành chính cho thấy:

- Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết vụ việc không lập biên bản vi phạm hành chính mà lại lập “Biên bản làm việc” để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Biên bản vi phạm hành chính chưa mô tả cụ thể, rõ ràng hoặc mô tả không đúng vi phạm hành chính theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính.

- Biên bản vi phạm hành chính không có số, ký hiệu, bị tẩy xóa.

- Người lập biên bản vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền.

- Biên bản vi phạm hành chính được lập theo mẫu quy định; không viện dẫn điều, khoản, điểm của văn bản được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính.

- Biên bản vi phạm hành chính thiếu tên cơ quan của người lập biên bản; tên cơ quan của người lập biên bản không đúng thẩm quyền; không có chức vụ của người lập biên bản; không có chữ ký của người lập biên bản; trích yếu Biên bản vi phạm hành chính không đúng lĩnh vực xử phạt.

2) Về quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

- Một số trường hợp ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Theo quy định của pháp luật thì đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt nhưng vẫn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Không có biên bản vi phạm hành chính nhưng căn cứ vào “Biên bản làm việc” để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Ban hành quyết định xử phạt chưa đúng mẫu theo quy định của pháp luật.

- Việc quyết định mức phạt tiền còn chưa phù hợp với quy định, cụ thể: Quyết định mức phạt tiền ở mức cao nhất của khung phạt nhưng trong hồ sơ không thể hiện có tình tiết tăng nặng; Quyết định mức phạt tiền ở mức thấp nhất của khung phạt hoặc quyết định phạt tiền dưới khung phạt nhưng trong hồ sơ không thể hiện có tình tiết giảm nhẹ (Về nguyên tắc phải áp dụng mức phạt tiền trung bình của khung phạt).

- Một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Không có số quyết định; Không viện dẫn điều, khoản, điểm của văn bản được áp dụng để xử phạt.

- Một số quyết định xử phạt: Theo quy định của pháp luật thì phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, tuy nhiên trong quyết định xử phạt vi phạm lại không đề cập tới việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng lại ghi thời hạn yêu cầu khắc phục hậu quả.

- Một số quyết định xử phạt có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng lại không ghi rõ là áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nào, không ghi cụ thể thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

- Một số quyết định xử phạt: Không ghi ngày, tháng, năm quyết định có hiệu lực thi hành; viện dẫn sai ngày, tháng, năm của biên bản vi phạm hành chính làm căn cứ để ra quyết định xử phạt.

- Một số quyết định xử phạt ghi thời hạn chấp hành quyết định không phù hợp với quy định của pháp luật, chẳng hạn: Quyết định xử phạt ghi thời hạn chấp hành quyết định “05 ngày” là không đúng, theo quy định phải là “10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định” hoặc trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

3) Việc giao biên bản vi phạm hành chính và giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người bị xư phạt:

Một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính chưa thể hiện việc giao biên bản vi phạm hành chính và giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người bị xử phạt.

4) Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

Nhiều hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cho thấy:

- Đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn theo quy định nhưng người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và các bộ phận liên quan chưa tích cực đôn đốc hoặc có các biện pháp thích hợp để tổ chức thi hành quyết định.

- Chưa thực hiện việc cưỡng chế buộc chấp hành quyết định xử phạt theo quy định đối với người bị xử phạt có tình không chấp hành việc nộp phạt mặc dù người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và các bộ phận liên quan đã đôn đốc bằng văn bản.

5) Việc nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước:

Tại một số đơn vị, hồ sơ xử phạt hành chính không thể hiện việc nộp số tiền phạt vào Kho bạc nhà nước theo quy định (chỉ có biên lai, phiếu thu)…

 Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị các cán bộ được giao làm công tác quản lý trật tự xây dựng, các công tác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng ở các cấp, các ngành căn cứ kết quả kiểm tra trên:

- Tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do mình thực hiện, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng.

- Rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, không để xảy ra những sai sót trong xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

 

Nguyễn Bá Toàn – Thanh tra Sở Xây dựng.

Các tin đã đưa ngày: