Xác định đơn giá công tác thí nghiệm trong phòng khi sử dụng định mức khảo sát 1354/QĐ-BXD - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Xác định đơn giá công tác thí nghiệm trong phòng khi sử dụng định mức khảo sát 1354/QĐ-BXD

20/11/2017

Ngày 28/12/2016, Bộ xây dựng ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng. Quyết định này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017. Tuy nhiên, bộ định mức khảo sát xây dựng mới được ban hành chưa có định mức cho công tác “Thí nghiệm trong phòng” gây khó khăn cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

          Về việc này, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 29/BXD-KTXD ngày 16/3/2017 và văn bản số 769/BXD-KTXD ngày 11/4/2017 hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong việc lập và quản lý chi phí cho các công tác thí nghiệm trong phòng. Theo đó các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xem xét áp dụng định mức dự toán cho các công tác thí nghiệm này theo hướng dẫn tại văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng để lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo quy định.

          Hiện nay, Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 được lập trên cơ sở định mức công bố theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016. Do vậy, đối với các công tác thí nghiệm trong phòng thì các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham khảo định mức dự toán được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 để lập đơn giá và quản lý chi phí đầu tư theo quy định.

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Các tin đã đưa ngày: