Phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”

26/12/2017

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; cải thiện điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BXD phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” với các nội dung cụ thể như sau:

 

 

1. Mục tiêu của phong trào

Nâng cao hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

Tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, góp phần vào sự phát triển của ngành Xây dựng.

2. Phạm vi, đối tượng: Tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; các đơn vị, doanh nghiệp ngành Xây dựng có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các Công đoàn ngành Xây dựng địa phương.

3. Nội dung thực hiện

Đảm bảo việc làm ổn định hơn nữa cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Đảm bảo và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chăm lo nơi ở, cải thiện điều kiện sống tốt hơn; nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Hình thức khen thưởng 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động sẽ được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. 

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đối tượng khen thưởng: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Thời gian: Xét thưởng hàng năm, thực hiện từ năm 2018 và tổng kết 5 năm một lần.

5. Tổ chức thực hiện

Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng, cụ thể hoá các nội dung thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành Xây dựng trong từng giai đoạn; tổ chức xét, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức phát động phong trào, sơ kết, tổng kết và bình xét khen thưởng theo quy định./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Chỉ thị 05/CT-BXD.

 

Các tin đã đưa ngày: