CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG VĂN BẢN CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG VĂN BẢN CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

09/03/2018

Chi cục Giám định Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao cụ thể như: Công tác xây dựng văn bản; Kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; Thẩm định dự án công trình; Sát hạch cấp chứng chỉ tư vấn; Kiểm tra năng lực đơn vị tư vấn…Chi cục luôn hoàn thành và đạt được những kết quả cao, nhất là trong công tác tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng ban hành một số văn bản hướng dẫn trong công tác quản lý công trình xây dựng trên đại bàn tỉnh, với một số văn bản hướng dẫn ban hành trong năm 2017 như: Văn bản số 1835/SXD-CCGĐ XD ngày 06/6/2017 về việc Đảm bảo an toàn công trình công sở, nhà ở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2017; Văn bản số 2339/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 về việc Kiểm tra rà soát chất lượng các công trình cột Ăng ten trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 2333/SXD-CCGĐ ngày 10/7/2017 về việc hướng dẫn về điều kiện khởi công công trình, công tác quản lý tiến độ thi công chi tiết và hồ sơ QLCL công trình xây dựng; Văn bản số 1633/SXD-CCGĐ ngày 23/5/2017 về việc hướng dẫn xác định dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định Chi cục Giám định Xây dựng tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, cùng với đó là hai dự thảo Quyết định đang trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành là Dự thảo Quyết định ban hành quy định về Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác tham mưu xây dựng văn bản cho lãnh đạo Sở Xây dựng của Chi cục nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh và cụ thể hóa các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và Bộ Xây dựng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản để áp dụng cho địa phương một cách phù hợp và đúng luật.

Bài viết của Chi cục GĐXD

 

Các tin đã đưa ngày: