Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị

09/07/2018

Ngày 04/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1604/BXD-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế; Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. 

 

 

Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII năm 2017, trong đó nhấn mạnh công tác hoàn thiện pháp luật, thể chế về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổng kết tình hình triển khai thi hành các Luật: Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch đô thị; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 04 Luật này từ khi có hiệu lực đến nay.

2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành 04 Luật nêu trên, bao gồm những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp về: hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện.

(Một số nội dung tổng kết, đánh giá, đề nghị cung cấp thông tin, số liệu tại Phụ lục kèm theo văn bản này).

Kết quả rà soát, tổng kết của quý Cơ quan xin gửi về Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại : 024.39760271/358 và gửi bản mềm về hộp thư điện tử huyenbxd@gmail.com trước ngày 25/7/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1604/BXD-PC

 

Các tin đã đưa ngày: