Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

24/10/2018

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2589/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015(sau đây viết tắt là Quyết định 33). Quyết định này có thời hạn thực hiện trong thời gian 6 năm (từ 2015-2020).

Qua báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện của các địa phương cho thấy, sau gần 3 năm triển khai thi hành Quyết định số 33, việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại hầu hết các địa phương đều không đạt kế hoạch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định 33 thì đến hết năm 2018, cả nước phải hoàn thành 55% kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8/2018, cả nước mới chỉ thực hiện hỗ trợ đạt khoảng 29% kế hoạch đề ra. Theo thống kê, trong tổng số 57 địa phương có Đề án tham gia Quyết định 33 thì chỉ có một vài tỉnh đạt kế hoạch đề ra. Có khoảng 20 tỉnh đạt từ 30-45% kế hoạch, có một số tỉnh đạt dưới 10%. Các tỉnh còn lại chỉ đạt từ 11-29% kế hoạch.

Theo quy định của Quyết định số 33, trong 2 năm tiếp theo (2019-2020), các địa phương phải hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở theo số lượng hộ gia đình đã đăng ký trong Đề án được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt. Để triển khai thực hiện Quyết định số 33 trong 2 năm tới đạt kết quả theo đúng yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tổ chức rà soát, thống kê lại số lượng hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở để phê duyệt điều chỉnh lại Đề án, đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của các hộ gia đình tham gia chương trình nhằm đạt được kế hoạch hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 33.

2. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33 đến các đối tượng có tên trong Đề án tham gia chương trình để các hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

3. Lập kế hoạch hỗ trợ cụ thể trong 2 năm (2019-2020) và chủ động thực hiện tổng hợp các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình theo đúng yêu cầu đề ra, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị (nếu có) và gửi về Bộ Xây dựng.

4. Chủ động phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực và lồng ghép vào nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 33 nhằm nâng cao chất lượng nhà ở của các hộ gia đình.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33 trong 3 năm (2016-2018) kèm theo Đề án hỗ trợ nhà ở đã được địa phương phê duyệt điều chỉnh và kế hoạch thực hiện cụ thể trong 02 năm tới về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2589/BXD-QLN. 

 

Các tin đã đưa ngày: