Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

17/03/2020

Ngày 05/03/2020, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

 

 

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ  ngày 26 tháng 5 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2018;

2. Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2020;

Văn bản hợp nhất này có hiệu lực thi hành ngày 05/03/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD

 

 

Các tin đã đưa ngày: