Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

30/07/2021

Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: